Już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Kancelaria dba o bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich naszych Klientów.

Warto zaznaczyć, że adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej (tj. wszystkiego, o czym dowiedział się podczas wykonywania zawodu) na mocy ustaw zawodowych i odpowiednich kodeksów etyki, ale nie zwalnia to adwokata z obowiązków wynikających z innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Przepisy dotyczące tajemnicy adwokackiej stanowią uzupełnienie przepisów RODO i ich nie zastępują.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to najogólniej tłumacząc wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

Poniżej informujemy, w jaki sposób przetwarzane są przez Kancelarię Pana/Pani dane, jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy udzielił/a nam Pan/Pani zgody na tego typu działanie w postaci podpisanej umowy lub udzielonego pełnomocnictwa.

Przede wszystkim Administratorem, podanych przez Pana/Panią, danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Ilona Kaczmarczyk z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja 18, zwana dalej „Administratorem”. Kancelaria przetwarza dane osobowe Pana/Pani wyłącznie na podstawie udzielonej zgody oraz wyłącznie w celu:

  • realizacji zlecenia na podstawie zawartej umowy z Kancelarią;
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

Należy zaznaczyć, iż Kancelaria pozyskuje od Pana/Pani wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy zlecenia. Dane te jeśli będzie to konieczne dla wykonania zlecenia, mogą zostać przekazane sądom powszechnym wszystkich instancji, organom i instytucjom wymiaru sprawiedliwości, innym organom i instytucjom państwowym oraz samorządowym. Kancelaria przekazuje dane wyłącznie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Kancelarii, którym jest przyspieszenie i usprawnienie wykonania zlecenia zgodnie z umową (RODO, art.6).

Dane uzyskane od Pana/Pani będą przechowywane w Kancelarii w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą. Okres przechowywania nie będzie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Pana/Panią, okresy przetwarzania danych mogą zostać skrócone poprzez wycofanie tejże zgody.

Poniżej w tabeli Kancelaria przedstawia jak długo będą przechowywane konkretnie podane dane osobowe:

Dane osobowe klientów

Od 25.05.2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO oraz art. 10 RODO

Brak regulacji ustawowej w zakresie okresu przetwarzania

Z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących okresu, przez jaki dane powinny być przetwarzane, decyzja w tym zakresie należy do Administratora, stosownie do swoich potrzeb. Decyzja ta jest podejmowana po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego przypadku, z uwzględnieniem zasady celowości i minimalizacji danych. W przypadku, gdy cel przetwarzania danych został osiągnięty, dane są trwale usuwane.

Jeżeli w związku ze stosunkiem prawnym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych w procesie, po stronie administratora lub podmiotu danych mogą powstać jakiekolwiek roszczenia, okres przetwarzania danych to okres przedawnienia tych roszczeń, jednakże okres przedawnienia nie powinien być traktowany jako stały wyznacznik okresu przechowywania danych.*

Dane osobowe uczestników postępowań przedsądowych, sądowych, administracyjnych, innych niż klienci

Od 25.05.2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 10 RODO

Brak regulacji ustawowej w zakresie okresu przetwarzania

Z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących okresu, przez jaki dane powinny być przetwarzane, decyzja w tym zakresie należy do Administratora, stosownie do swoich potrzeb. Decyzja ta jest podejmowana po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego przypadku, z uwzględnieniem zasady celowości i minimalizacji danych. W przypadku, gdy cel przetwarzania danych został osiągnięty, dane są trwale usuwane.

Jeżeli w związku ze stosunkiem prawnym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych w procesie, po stronie administratora lub podmiotu danych mogą powstać jakiekolwiek roszczenia, okres przetwarzania danych to okres przedawnienia tych roszczeń, jednakże okres przedawnienia nie powinien być traktowany jako stały wyznacznik okresu przechowywania danych.*

Dane pełnomocników stron postępowania, świadków oraz biegłych

Od 25.05.2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 10 RODO

Brak regulacji ustawowej w zakresie okresu przetwarzania

Z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących okresu, przez jaki dane powinny być przetwarzane, decyzja w tym zakresie należy do Administratora, stosownie do swoich potrzeb. Decyzja ta jest podejmowana po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego przypadku, z uwzględnieniem zasady celowości i minimalizacji danych. W przypadku, gdy cel przetwarzania danych został osiągnięty, dane są trwale usuwane.

Jeżeli w związku ze stosunkiem prawnym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych w procesie, po stronie administratora lub podmiotu danych mogą powstać jakiekolwiek roszczenia, okres przetwarzania danych to okres przedawnienia tych roszczeń, jednakże okres przedawnienia nie powinien być traktowany jako stały wyznacznik okresu przechowywania danych.*

* Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach (t. j. z dnia 7 lipca 2015 r.) uchwalonego mocą uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat powinien przechowywać dokumenty związane z prowadzeniem sprawy przez okres jednego roku od wykonania zlecenia, chyba że w umowie o świadczenie usług adwokackich strony postanowiły inaczej. Jednak dokumenty mogące stanowić podstawę odpowiedzialności adwokata powinny być przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko adwokatowi.

Należy pamiętać, że jako klient Kancelarii ma Pan/Pani prawo do tego, aby:

  • żądać dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądać sprostowania danych osobowych;
  • żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych jest dla Kancelarii sprawą priorytetową.

W związku z tym, jeżeli uzna Pan/Pani, że przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych Kancelaria narusza przepisy RODO, może wnieść Pan/Pani skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne – można ją w każdym momencie wycofać!

W każdej chwili może Pan/Pani zgłosić żądanie usunięcia swoich danych osobowych na adres mailowy Kancelarii: adwokat@ilonakaczmarczyk.pl lub osobiście w Kancelarii przy Al. Konstytucji 3 Maja 18 w Rawie Mazowieckiej.

Mając na uwadze zasadę minimalizmu Kancelaria przetwarza tylko takie dane osobowe, które są niezbędna dla realizacji Pana/Pani zlecenia, tak więc niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania zlecenia zgodnie z umową.

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Kancelarię swoich danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail: adwokat@ilonakaczmarczyk.pltelefonicznie pod numerem telefonu 602-196-196, bądź osobiście w siedzibie Kancelarii w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja 18.